Federación Iberoamericana Goju Ryu Karate Kobudo

Jumbi Undo

Uke waza

Tsuki waza

Keri waza

5 defensa y contra golpes

JO CHU GE

Guekisai

sensei Radko Balcar - Guekisai dai ichi

sensei Radko Balcar - Guekisai dai ni

Kururunfa

sensei Yuzuru Oshiro

Seisan

sensei Radko Balcar

Tensho

sensei Seikichi Higa

sensei Radko Balcar

Shodan No Kun, Kobudo Bo

sensei Radko Balcar

Kubo No Kun, Kobudo Bo

sensei Radko Balcar

Kobudo Bo

Rutina 1

sensei Radko Balcar

Rutina 2

sensei Radko Balcar

Rutina 3

sensei Radko Balcar

Rutina 4

sensei Radko Balcar

Rutina 5

sensei Radko Balcar

Rutina 6

sensei Radko Balcar

Rutina 7

sensei Radko Balcar

Rutina 8

sensei Radko Balcar

Rutina 9

sensei Radko Balcar